ALV keurt voorstel ledenbijdragen 2014-2015 goed

24 mei 2014

Op woensdag 21 mei is de Ledenvergadering gehouden, waarbij
het met name ging om de hoogte van de contributies en competitiekosten voor het
jaar 2014-2015.

Ter onderbouwing van het voorstel heeft Marian Tekelenburg
eerst uitgebreid een beeld gegeven van de financiële situatie over het lopend
jaar. Als er geen onverwachte dingen gebeuren ziet die er goed uit met mogelijk
een klein positief resultaat.

Vervolgens heeft zij de verwachte cijfers voor het jaar
2014-2015 gepresenteerd. Daarbij is gebleken dat sommige kosten (teamgelden en
basiscontributie Nevobo en de kosten van zaalhuur bij de gemeente) omhoog
zullen gaan. Aan de andere kant zullen door de overgang van een aantal teams
naar de nieuwe organisatie Webton Topvolleybal en als gevolg van de degradatie
van Dames 1 de kosten lager uitvallen dan het lopend jaar.

Op basis van deze verwachtingen is aan de vergadering
voorgesteld om alleen het element competitiekosten bij de mini’s iets (€ 5) te
verhogen, maar de verdere ledenbijdragen te handhaven op het huidige niveau.
Belangrijk argument daarvoor is ook om de vereniging niet uit de markt te
prijzen en te voorkomen dat er een negatieve spiraal ontstaat. Er is wel uit
voorzichtigheid een kleine kanttekening geplaatst. Het bestuur wil in augustus naar
aanleiding van de dan bekende resultaten over het lopend jaar vaststellen dat
de verwachtingen nog reëel zijn.

De vergadering heeft vervolgens haar goedkeuring verleend
aan het voorstel van het bestuur. Bijgevoegd het overzicht van ledenbijdragen
2014-2015

Verder kwam het terugkerend onderwerp van de vacatures aan
de orde. Omdat Marian zoals eerder aangekondigd in verband met haar werk na
afloop van het lopend boekjaar niet langer de boekhouding kan verzorgen en de
financiële stukken opstellen is er een vacature bijgekomen die dringend om
vervulling vraagt. Een alternatief zou zijn om de financiële administratie uit
te besteden, maar daar in dat geval zal met aanzienlijke extra kosten rekening
moeten worden gehouden, hetgeen alleen te realiseren zal zijn door verhoging
van de contributies. Er is een dringend beroep gedaan op de vergadering om mee
te werken aan een oplossing. Een persoon wil zich daarover beraden. Verder is
de suggestie gedaan om te kijken of een student van het Saxion als een deel van
zijn of haar opleiding of stage deze taak kan vervullen.

Marian zal nog als laatste activiteit de definitieve
begroting en de jaarrekening opstellen. De vergadering bedankt haar voor haar
enorme inzet via een daverend applaus.

Een ander probleem is, dat we nog steeds op zoek zijn naar
trainers voor verschillende teams. Er zijn contacten met kandidaten, maar er is
ok in verband hiermee een oproep gedaan om eventuele kandidaten te melden.

Bij de rondvraag lichtte Henk Dost het belang van de
collecte voor de gehandicaptensport toe en dat leverde nog enkele bijkomende
collectanten op.

Marc de Jong meldde dat er op 7 juni een Beachtoernooi zal
worden gehouden, ’s morgens voor de mini’s en de C-jeugd en ’s middags voor de
oudere jeugd en de senioren.

23-5-2014/NBE