Contributie en competitiekosten nieuwe seizoen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2010  heeft het bestuur twee varianten voor  de voor het seizoen 2010-2011 door de leden
te betalen contributies en kosten competitie voorgelegd.

De ene variant hield in de bestaande systematiek met een
aanpassing van de bedragen i.v.m. kosten- stijgingen en het voor een deel
oplossen van de financiële problematiek waarmee de vereniging te kampen heeft.
Deze variant ging uit van het “solidariteitsprincipe”, dat inhoudt dat elke lid
van een bepaalde categorie evenveel contributie betaalt ongeacht het aantal
trainingen en de werkelijke kosten die op het betreffende team van toepassing
zijn

De tweede variant 
behelsde een aangepassing van de systematiek in die zin, dat wél met het
aantal trainingen en de werkelijke kosten rekening gehouden wordt. In deze
variant is ook rekening gehou-den met het voor een deel oplossen van de
financiële problematiek.

De leden hebben na een uitvoerige discussie en afweging van
de voor- en nadelen van beide syste- matieken uiteindelijk in meerderheid
gestemd vóór de tweede variant.

Daarbij is nog los van de keuze van de systematiek besloten
om het verschil tussen A-, B- en C-jeugd te laten vervallen en voor de
jeugdleden in deze leeftijdscategorieën één contributiebedrag te hanteren.

Verder is in de nieuwe contributiesystematiek rekening
gehouden met de nieuwe lidmaatschapsstruc- tuur die de Nevobo met ingang van
het nieuwe seizoen heeft ingevoerd. Deze structuur houdt in dat per lid ongeacht
het niveau waarop hij/zij speelt of de functie die hij/zij vervult een vast
bedrag van € 10 in rekening wordt gebracht. Daartegenover zijn de kosten van
teamgelden aanmerkelijk verhoogd, omdat deze operatie wel budgettair neutraal
moest worden uitgevoerd.

In de nieuwe sysmatiek is tenslotte ook verdisconteerd, dat
bepaalde teams (D1, D2 en de lijnteams bij de jeugd) 2 x per week trainen en de
andere jeugd teams 1x per week afzonderlijk en 1x per week gezamenlijk.

Deze regeling is van toepassing op de teams die onder
verantwoordelijkheid van de vereniging vallen. Voor de topteams (heren 1 en 2)
worden afzonderlijke afspraken gemaakt met de stichting.

Een en ander leidt tot de contributieregeling zoals
hierna weergegeven.

Klik hier om de contributieregeling te bekijken.