Kort verslag ledenvergadering 14 december 2011

18 december 2011

Afgelopen woensdag is er een extra ledenvergadering gehouden
die in het teken stond van de financiën. Er is een jaarrekening en balans
gepresenteerd over het seizoen 2010/2011. Er is verteld dat deze jaarrekening
niet exact is, omdat er geen beschikking was over de boekhouding . Er is
namelijk geen toegang meer tot dit bestand. Aan de hand van bankafschriften en
facturen is een zo juist mogelijk verslag 
gemaakt.

Er zijn schulden aan de gemeente en de nevobo ten bedrage
van ruim € 20.000. Hiervoor zijn al betalingsregelingen getroffen. Het bestuur
is echter nog in overleg met beide partijen om verdere afspraken te maken. Zo
is het mogelijk werkzaamheden voor de nevobo te verrichten die er toe leiden
dat  een deel van de schuld weggewerkt
kan worden.  Daarnaast wordt uiteraard
hard gewerkt aan het terugvorderen van het geld dat is weggenomen door de
voormalige penningmeester.

Aan de inkomstenkant is ook een probleem gesignaleerd. Er is
nog achterstallige contributie te innen. Op 1 september was dit bedrag ongeveer
€ 5.300. Op 14 december is dit nog € 644. Er wordt hard aan gewerkt om ook dit
laatste bedrag alsnog geïnd te krijgen. Dit geld wordt volledig gebruikt om de
schulden aan de bond en nevobo af te lossen.

Daarnaast is het steunfonds Twente 05 opgericht. Alle teams
wordt gevraagd geld te verdienen voor de vereniging. Op de website is een
aparte pagina geopend waarop alles wordt bijgehouden. De stand op 14 december
was € 1.821. Inmiddels is dit bedrag al achterhaald. Dit geld wordt ook gebruikt
om de schulden die er zijn af te lossen.

Het doel van al deze acties is om eind juni de schuld aan de
gemeente en de nevobo zoveel mogelijk afgelost te hebben. Dit vraagt om een inzet van alle
leden van de vereniging.  
Als we met
elkaar de schouders er onder zetten, dan zou het toch moeten lukken om in 2012
weer een financieel gezonde volleybalvereniging te zijn. 

Het bestuur Twente 05