Terugtreden penningmeester/ledenadministrateur

18 oktober 2011


Zoals bekend heeft Berit Bosgraaf in juni te horen gekregen, dat bij haar
een zeer ernstige ziekte is geconstateerd. Wij hopen, dat de behandeling die zij
sindsdien ondergaat het gewenst effect heeft, maar zij heeft ons laten weten dat
dat nog erg onzeker is. Uiteraard wensen wij haar en haar gezin veel sterkte in
deze moeilijke tijden.

 
Het was wel duidelijk, dat zij als gevolg van haar ziekte haar bestuurlijke
taken niet meer kon uitvoeren. Inmiddels heeft zij al haar taken overgedragen
aan de andere leden van het Dagelijks Bestuur en heeft zij meegedeeld terug te
treden als lid van het bestuur met de functie van penningmeester en
ledenadministrateur.
In verband hiermee heeft zij ons gevraagd ervoor te zorgen dat leden haar
ook niet meer benaderen voor vragen over financiën en de
ledenadministratie.
Uiteraard willen wij hieraan gevolg geven en wij vragen iedereen dan ook om
voor dit soort vragen zich te richten tot Norbert de Beer.
 
Gelukkig hebben een paar mensen aangeboden om ons te helpen bij het vele
werk, dat hierdoor bij de andere DB-leden is komen te liggen. Wij zijn daar heel
blij mee.
Zij doen dat uiteraard onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 
Linda Goseling verzorgt op dit moment voor ons de incasso van de bedragen
die betaald moeten worden voor de contributie en de deelname aan de competitie.
Eventuele vragen over de inning van de contributie e.d. kunnen jullie bij
Norbert de Beer droppen. Hij zorgt er dan voor dat ze behandeld worden.
 
Marian Tekelenburg is bezig met het opstellen van een financieel verslag
over het afgelopen jaar, zodat dit op een ordentelijke wijze aan de volgende
Algemene Ledenvergadering kan worden voorgelegd.
Marian heeft ook verschillende ideeën ontwikkeld die tot doel hebben om
extra geld binnen te laten komen, zodat wij daarmee een deel van onze schulden
kunnen afbetalen. Een van die ideeën is om alle teams te vragen zelf
activiteiten te ontwikkelen die geld kunnen opbrengen. Marian is al bij een paar
teams langs geweest om dit aan te kaarten en wil de komende periode zo alle
teams benaderen. Het idee daarachter is dat het aantrekkelijker is om op deze
wijze geld binnen te brengen dan wanneer alle leden gewoon zelf een deel van het
tekort voor hun rekening moeten nemen.
 
Wij houden ons uiteraard aanbevolen voor alle constructieve bijdragen aan
de oplossing van ons enorme financiële probleem.
 
Het is de bedoeling om volgende maand een nieuwe Algemene ledenvergadering
te houden om de leden nader te informeren over onze financiële positie en dan
ook de jaarstukken over het jaar 2010-2011 ter goedkeuring voor te leggen. De
datum voor deze vergadering zal binnenkort worden vastgesteld en bekendgemaakt.
Wij verwachten dan een grote opkomst.
 
Het bestuur

Norbert de Beer
telefoon: 053-8510532