Samen gezellig op weg naar presteren


Voorwoord

Dit beleidsplan 2018-2022 van volleybalvereniging Twente ‘05 is opgesteld als opvolging van het beleidsplan 2013-2017 en om verdere invulling te geven aan de komende beleidsontwikkelingen en eigen identiteit van de vereniging.

In de afgelopen periode is er veel veranderd; zowel binnen de vereniging als ook maatschappelijk en in het sport- en subsidiebeleid van de gemeente Enschede, de Provincie, de landelijke politiek en binnen de NEVOBO. Zo lopen de (sponsor en subsidie) inkomsten terug en lopen de kosten voor gebruik van accommodaties en het spelen van de NEVOBO competities steeds verder op. Daarbij krijgen we als vereniging steeds meer verplichtingen en verantwoordelijkheden. Vooral op maatschappelijk gebied. Hoewel de gemeente Enschede in haar sportbeleid o.a. de vrijwilligers wil ondersteunen en ontzien, blijkt door hun maatregelen de druk eerder toe te nemen. Wij hebben een groot tekort aan vrijwilligers op diverse niveaus binnen de vereniging. Dit tekort leidt op den duur onlosmakelijk tot minder verenigingsactiviteiten en tot stagnatie van de ontwikkeling van de vereniging, waardoor ambities mogelijk niet gerealiseerd kunnen worden. Uitgangspunt voor dit beleidsplan is dan ook vaststellen wie en wat we als vereniging willen zijn en wat we daarbij minimaal nodig hebben.

In de afgelopen jaren is de vereniging volop in ontwikkeling geweest: beleid is uitgevoerd, er zijn investeringen gedaan, er zijn nieuwe beleidsstukken en regelingen ontwikkeld, de financiën zijn weer op orde en ons motto (dat tevens onze ambitie weerspiegelt) van het Beleidsplan 2018-2022 wordt leidraad voor Twente ’05.

Met een bijeenkomst van alle geledingen op 28 november 2017 in de Pathmoshal is een eerste aanzet gegeven voor een nieuw beleidsplan. De aanwezigen gaven een verhelderende blik op de vereniging. Hoe denkt men over de vereniging, wat verwacht men van de vereniging. De volgende elementen worden hierdoor meegenomen in het plan.

 • Zijn we werkelijk de goedkoopste vereniging in Enschede?
 • Men ziet onze vereniging als prestatief. Is dat werkelijk zo?
 • Men is blij met technisch kader. Is op alle niveaus goed. Wordt veel aandacht aan besteed. Scholing goed.
 • Organiseert de vereniging werkelijk zoveel evenementen? Maar meer activiteiten onderling en tussen teams. Verenigingsgevoel en gezelligheid vergroten.
 • Is de verhouding jeugd senioren werkelijk 70/30? Weinig vrijwilligers dus
 • Veel aandacht voor jeugd incl. mini’s en blij met relatie Bonhoeffer
 • Is de communicatie wel op orde dan? Nieuwsbrief of ander instrument?
 • Met recreanten en G-volleybal niet alleen prestatief. Maatschappelijk actief.
 • Betrokkenheid leden mag veel hoger zijn? Grootste zorg voor de aanwezigen. Duidelijker maken wat beleid is en wat nodig is als vrijwilliger.
 • Graag trainen in hal waarin ook gespeeld wordt. Pathmoshal dus.


Gezamenlijk met de commissies en verschillende geledingen en betrokkenen is dit nieuwe beleidsplan verder ingevuld. Naast de input van deze mensen hebben we vanzelfsprekend ook geput uit ons Technisch Beleidsplan (2013-2108), het voorgaande Beleidsplan 2013-2017 en de voorlichtingsbijeenkomsten van de Nevobo.

Ons nieuwe motto wat we daaraan verbonden hebben is: “Samen gezellig op weg naar presteren”

We hebben als vereniging zijnde elkaar nodig. Gezamenlijk zullen we onze schouders eronder moeten zetten en een bijdrage moeten leveren om het motto en beleidsplan uit te dragen.

0. Samenstelling Bestuur Twente ‘05 (peilmoment najaar 2021)

Henk Dost (voorzitter)
Ellen Liefaard (secretaris)
Norbert de Beer (penningmeester)

1. Missie en visie

1.1. Missie

Twente ‘05 wil nu en in de toekomst de volleybalsport als breedte- en prestatiesport structureel verankeren in de Enschedese samenleving en omstreken. Wij willen volleybal zowel binnen als op het beachterrein voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken, zodat zoveel mogelijk mensen van deze sport kunnen genieten in de breedste zin van het woord. We denken niet alleen na over de dag van morgen, maar kijken telkens vier jaar vooruit.

1.2. Visie

Twente ‘05 is toonaangevend in de volleybalsport in Enschede. Op zowel competitieniveau, recreatieniveau en voor mensen met een beperking willen wij een positieve uitstraling geven aan de volleybalsport, waarbij zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen.

1.3. Kernwaarden

Respect & Veiligheid: binnen de vereniging behoren alle leden en bezoekers, zowel in als buiten het veld, iedereen met respect te behandelen. Hieronder valt ook het waarborgen van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich thuis en veilig voelt.

Openheid & Toegankelijkheid; we willen een vereniging zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit de Enschedese samenleving. We zijn een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en doelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. Door middel van een open houding, elkaar positief aanspreken en actief omgaan met feedback, behouden we een prettige sfeer.

Gezellig presteren: we streven naar een grote mate van betrokkenheid van de leden en betrokkenen met de vereniging, als mede een grote mate van verbondenheid tussen de leden en betrokkenen onderling: een wij-gevoel creëren. Dit proberen wij te realiseren door samen te werken, activiteiten te organiseren, te werken aan een positief imago van onze vereniging en alle volleybalactiviteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie.

Sportief Presteren: naast het waarborgen van de breedtesport willen we ook zeker graag onze ambities waarmaken door met jeugd, dames en heren op een zo hoog mogelijk niveau te acteren. Dit altijd met behoud van een sportieve houding. Sportief en respectvol gedrag staan aan de basis.

Betrokken: De vereniging staat niet op zich. Met elkaar en voor elkaar. Dat betekent betrokken zijn bij de activiteiten, samen activiteiten ontplooien en organiseren om zo het gevoel van betrokkenheid te creëren. Daaraan moet dus door iedereen gewerkt worden.

Samen: samenwerken binnen de vereniging met iedereen en elkaar om de vereniging draaiende te houden d.w.z. verenigingstaken uitvoeren en een aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Leden zullen actief hun steentje hieraan bijdragen. Daarnaast samenwerking met scholen, Gemeente , NEVOBO en maatschappelijke instanties om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de Enschedese samenleving.

1.4. Basisprincipes

Twente '05 ondersteunt op onderdelen de doelstellingen van het Sportbeleid van de Gemeente Enschede en de NEVOBO en wil met volleybal in alle geledingen een bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Twente ‘05 wil aansluiting hebben bij de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO).

Twente '05 streeft ernaar om op zoveel mogelijk verschillende niveaus te spelen (breedtesport), om elk lid van de vereniging op zijn of haar gewenste niveau veilig en met plezier te laten spelen.

Twente '05 streeft er naar om in samenwerking met andere verenigingen volleybal voor de regio, zowel qua vrouwen en heren te waarborgen.

Twente '05 streeft naar het zo hoog mogelijk presteren maar de gezelligheid daarbij niet uit het oog te verliezen.

Twente ’05 streeft er naar om zoveel mogelijk mensen met een beperking, zowel lichamelijk en verstandelijk, kennis te laten maken met het volleybal.

Twente ’05 kiest in de opbouw van de teams bewust voor de spelers uit de eigen opleiding.

Twente ’05 wil dat er een basis wordt gelegd voor de sportieve successen van onze leden. Dat betekent, dat we veel aandacht en tijd besteden aan onze jeugd.

Twente '05 wil evenementen op het gebied van het verenigingsleven organiseren zodat de saamhorigheid, betrokkenheid en het vormen van een band tussen de leden onderling wordt versterkt. De vereniging is sociaal gericht.

Ieder lid van Twente ’05 is verplicht om zijn of haar steentje bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging, ofwel de invulling van haar verenigingstaken. Iedereen neemt een zeer belangrijke plaats in binnen de vereniging; zonder het uitvoeren van verenigingstaken door de leden is het vrijwel onmogelijk een vereniging met ambitieuze doelstellingen draaiende te houden. Samen met leden en vrijwilligers wordt de vereniging vormgegeven. Er zal een apart plan worden samengesteld om tot invulling van de verenigings-taken te komen. Alleen gezamenlijk kunnen doelstellingen behaald worden!

Voor bedrijven en organisaties die Twente ‘05 sponsoren, wil de vereniging een inspiratie-bron zijn met de kernwoorden: enthousiasme, sportiviteit, ambities, maatschappelijke betrokkenheid, betrouwbaarheid en saamhorigheid.

Twente '05 staat open voor samenwerkingen met het Onderwijs, de Kinderopvang/BSO en andere instellingen. In dat kader is Twente ’05 o.a. een samenwerkingsverband aangegaan met het Bonhoeffer College om het jongensvolleybal in competitieverband mogelijk te maken en de school een kans te geven deel te nemen aan het WK voor schoolteams.

2. Doelstellingen 2018 - 2022

2.1. Algemene doelstelling

Om aan de missie en visie van de vereniging te voldoen heeft het bestuur een tweetal algemene doelstellingen geformuleerd:

Piramideopbouw en niveau (prestatieteams): De vereniging wil een piramideopbouw voor de prestatiegerichte teams realiseren. Deze opbouw houdt in dat geprobeerd wordt met een grote hoeveelheid mini’s te beginnen en deze groep door te laten stromen naar de jeugdteams. Elk niveau wordt geselecteerd op kwaliteit en motivatie. Een grote groep mini’s geeft Twente ‘05 de toekomst en staat garant voor een goede vulling van de C-, B-, en A-jeugd teams. Bovendien moet deze piramideopbouw garant staan voor kwalitatief goede eerste teams voor zowel de dames als de heren senioren. Het geeft tevens een goede en evenredige doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren. Voor de eerste teams bij de dames en de heren wordt gestreefd naar een niveau van 3e divisie of hoger. Dat betekent dat deze eerste teams selectieteams zijn en dat de beste spelers (in overleg) lid zijn van dit team. Er wordt geprobeerd de tweede en derde teams het kenmerk van een opleidingsteam te geven. Deze selectie en opleidingsstructuur zal ook moeten worden toegepast op de A, B en C jeugd teams van zowel de meisjes als jongens.

Breedtesport: Twente ‘05 kiest ook voor breedtesport: iedereen, ongeacht het niveau waarop gespeeld kan worden, is welkom. Voor leden die niet in competitieverband actief willen zijn wordt recreantenvolleybal geboden. Door deze diversificatie toe te passen in de volleybalsport zijn wij een club waar iedereen welkom is. Daarbij wordt tevens het financiële draagvlak binnen de vereniging robuuster en toekomst vast.

Mensen met een beperking: Al sinds jaar en dag staat Twente ’05 voor volleybalsport voor mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk. De tak verstandelijke gehandicapten is in stand gebleven de andere tak verdwenen. Twente ’05 streeft ernaar in de ko-mende beleidsperiode deze groep verder uit te breiden dan wel een nieuwe tak paravolley weer in het leven te roep in de nieuwe beleidsperiode.

Binnen Twente ‘05 past iedereen in de piramide opbouw, ongeacht het niveau waarop gespeeld kan worden. Iedereen (met een positieve en betrokken houding ten aanzien van onze club) is welkom!

2.2.  Technisch beleid

Het is belangrijk dat er een volleybal-technisch beleid is ontwikkeld en in de praktijk wordt toegepast. Dit zorgt ervoor, dat het technisch niveau van spelers beter wordt, het geeft een uitdaging om te leren en het spelniveau binnen de vereniging blijft hoog.

De technische commissie stimuleert deze zaken in overleg met de trainers. Om de technische volleybalkennis binnen de vereniging te borgen en om ervoor te zorgen dat volleybalkennis geen belemmering vormt voor deelname van vrijwilligers aan commissies is ervoor gekozen om een technisch coördinator aan te stellen. De technisch coördinator zorgt mede voor het uitdragen van het technische beleid 2013-2018. De technisch coördinator adviseert het Bestuur en is volledig ondersteunend aan de technische commissies mini’s, jeugd en senioren.

2.3.  Leden en binding

Om te kunnen voldoen aan de piramideopbouw en om invulling te geven aan de breedtesport is verdere aanwas van leden wenselijk. Wij verwachten dit de komende jaren d.m.v. natuurlijke groei te kunnen realiseren en hebben alleen concrete voornemens om ledenwerving campagnes te organiseren voor mini’s. Een ledenaantal van circa 300 per 2019 achten wij haalbaar. Hierbij horen natuurlijk ook voldoende trainers en de juiste faciliteiten.

Jeugdvolleybal is en blijft in de komende jaren een belangrijke speerpunt van Twente ‘05. Hierbij zal de focus niet alleen op volleybal, selectie, talenten, etc. liggen, want ook de zogeheten nevenactiviteiten binnen de vereniging zullen vooral ook op de jeugd gericht moeten worden. Voldoende middelen zullen vrijgemaakt worden om dit mogelijk te maken. De in dit kader te organiseren activiteiten zijn o.a.:

 • Jaarlijks minivolleybal kennismaking op basisscholen met zo mogelijk een afsluitend toernooi
 • Jaarlijks jeugdkamp
 • Deelname aan nationale toernooien van Nevobo van alle teams (Beker en Open Club)
 • Periodieke volleybalclinics gegeven door selectieteams en externen
 • Twente '05 Openingstoernooi (gezelligheid)
 • Deelname aan toernooien van andere verenigingen, zoals het Oliebollentoernooi van Webton (breedtesport)
 • Ouder-kind toernooi
 • Etc.


Uiteraard zullen er ook voor de senioren nevenactiviteiten georganiseerd blijven worden om de binding te behouden en te vergroten.

2.4. Verenigingsleven

Binnen Twente ‘05 speelt het verenigingsleven zich af in verschillende sportaccommodaties (veelal zonder kantine.) Dit had zo zijn effect op de saamhorigheid en het verenigingsgevoel. We blijven streven naar de mogelijkheid tot het vinden van een eigen thuishonk en mogelijk het gebruik van een eigen kantine. Hierdoor verwachten we meer mogelijkheden tot inzet van leden als trainer en/of vrijwilliger. In het algemeen zal de (ver)binding binnen de vereniging tussen teams, leden, ouders en andere betrokkenen alleen maar verbeteren. We zullen de komende jaren alles in het werk stellen om uiteindelijk alle gewenste volleybal activiteiten in een sporthal onder te brengen. Het bestuur zal in de komende beleidsperiode budget reserveren om naast bestaande ook nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien. Hiermee bewandelen we als vereniging daadwerkelijk de weg van gezelligheid om te komen tot resultaten!

2.5. Trainers, coaches en assistenten

Voor het nastreven van de hiervoor genoemde doelstellingen op prestatie en breedtesport gebied zullen de juiste en gekwalificeerde trainers/coachen en assistenten bij voorkeur voor een periode van meerdere jaren worden aangesteld. Doel is dat alle trainers, coaches en assistenten vóór de start van elk seizoen zijn aangesteld en dit bij voorkeur voor de zomer-vakantie al bekend is. De technisch coördinator zal hierin de TC adviseren. De TC zal het aanstellen van de trainer/coaches voordragen aan het bestuur. Het bestuur zal voor de vrijwilligersvergoedingen afspraken met betreffende trainers, coaches en assistenten maken. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd. Hierbij geldt de volgende tijdlijn:

 • Februari/Maart: voorstellen trainers/coaches/assistenten nieuw volleybalseizoen door TC
 • Februari/April: eventuele gesprekken met bestuur, TC en trainers
 • Juni/Juli: tekenen contract door trainers
 • Augustus: inleveren VOG door trainers/coaches/assistenten
 • September: start volleybalseizoen


Verder geldt nog het volgende:

 • Er kan pas gedeclareerd worden voor onkosten als het contract is getekend en indien nodig een VOG is overlegd
 • De vergoedingen/onkosten worden alleen uitbetaald aan degene met wie er een overeenkomst/contract is
 • Het overleggen van een VOG is verplicht voor alle trainers die training geven aan jeugdleden tot 18 jaar
 • Een trainer kan het seizoen alleen starten na toestemming van het bestuur


2.6. Veilig Sportklimaat

Het Bestuur heeft privacy en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan. Alleen dat is een basis voor sportieve prestaties en om samen de schouders eronder te zetten om de vereniging actief, dynamisch en gezellig te houden. Het gedrag van vrijwilligers en bestuursleden is hierin dus bepalend. Dat betekent dat iedereen binnen de volleybalvereniging Twente ‘05 ieder ander moet behandelen, zoals hij/zij zelf zou willen worden behandeld. Dat verwachten wij ook van onze bezoekers en ouders van (jeugd)leden. Ouderen moeten het juiste voorbeeld zijn voor de jeugd. Dit geldt tevens voor trainers, maar ook voor bestuursleden en vrijwilligers. Naast seksuele intimidatie komt ook provocerend en disrespectvol gedrag in de sport helaas vaker voor dan iedereen denkt. Ieder geval van intimidatie is er één te veel. Om die reden heeft de Nevobo de preventie hiervan onder de aandacht van volleybalverenigingen gebracht en speelt Twente ‘05 hier op in door de volgende maatregelen te nemen.

2.6.1. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat dit soort gedrag plaatsvindt, is er wel een aantal maatregelen dat een bestuur van een vereniging kan nemen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen. Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de club is één van die maatregelen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel c.q. functie, bijvoorbeeld training geven bij de sportvereniging.

Het bestuur van Twente ‘05 onderschrijft het beleid van de Nevobo en zal de VOG met ingang van het volleybalseizoen 2018-2019 voor het eerst invoeren. Met ingang van het seizoen

2019-2020 willen we de VOG verplicht gaan stellen voor alle door de vereniging aangestelde trainers en coaches die contact hebben met jeugd. Met een herhaalcyclus eens in de 3 jaar. Door een VOG te vragen, denkt het bestuur meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld een nieuwe trainer, leider of verzorger te krijgen. Hoewel het verplicht stellen van een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, is het wel een goede manier om als vereniging te laten zien dat wij een veilig sportklimaat serieus nemen.

2.6.2. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Tevens wil Twente ‘05 in het seizoen 2018-2019 een functie van Vertrouwenscontactpersoon in het leven roepen. De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Twente ‘05 het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft gerelateerd aan een concreet incident. We hopen natuurlijk dat we binnen onze vereniging nooit gebruiken hoeven te maken van deze persoon, maar mocht zich een incident voordoen, willen wij dit zo correct en goed mogelijk behandelen.

2.6.3. Klachtencommissie (KC)

Indien er zaken spelen die niet bijdragen aan een prettig en veilig sportklimaat, maar die qua ernst en/of aard niet thuis horen bij de Vertrouwenscontactpersoon, kun je dit melden bij de klachtencommissie. Op het moment van schrijven zal het bestuur deze meldingen oppakken. Wij zullen binnen onze mogelijkheden kijken naar een passende oplossing.

2.6.4. Gedragsregels

De hierboven benoemde maatregelen worden genomen om vervelende situaties te voorkomen. Ook het actief communiceren van normen en waarden kan bijdragen aan een prettig sportklimaat. Uit onze eerder genoemde waarden en normen vloeien gedragsregels voort, die tevens in lijn zijn met de gedragscode van de Nevobo. Natuurlijk moeten normen en waarden en hoe we met elkaar omgaan, gedragen worden door de leden zelf. Door het goede voorbeeld te geven en kaders te stellen proberen we dit te waarborgen. In het Huishoudelijk Reglement staat aangegeven dat indien iemand zich niet aan onze gedragsregels houdt, we de mogelijkheid hebben het lidmaatschap van de desbetreffende persoon te ontzeggen. De gedragsregels staan op de website vermeld, worden aan nieuwe leden voorgelegd en actief besproken tijdens bijeenkomsten van ouders, trainers, leden en/of aanvoerders. Tevens worden deze opgenomen in de teamboeken voor de jeugd of een andere manier onder de aandacht van spelers en ouders gebracht.

2.6.5. Privacybeleid

De regelgeving in het kader van de privacy is sinds kort vastgelegd in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Twente 05 beoogt zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van haar leden en zal in een privacyverklaring aangeven waarom zij als volleybal- vereniging persoonlijke gegevens van haar leden en andere betrokkenen verzamelt, wat zij doet met die persoonlijke gegevens, wie toegang heeft tot welke gegevens en wat de rechten zijn van die personen die de gegevens ter beschikking stellen. Voor de Privacyverklaring verwijzen naar de website van de vereniging.

Door het inschrijfformulier te ondertekenen gaat de ondertekenaar akkoord met het gebruik van persoonlijke gegevens zoals vastgelegd in de privacyverklaring van Twente '05

2.7. Gezond financieel beleid

Om aan de missie, visie en doelstellingen te kunnen voldoen, is een gezond financieel beleid noodzakelijk. Onder een gezond financieel beleid wordt verstaan een evenwichtige balans tussen de inkomsten en de uitgaven van de vereniging. Dit houdt in dat de uitgaven minimaal gedekt moeten worden door de structurele inkomsten van de vereniging. Elke commissie/ project maakt een begroting voor de door haar geplande activiteiten gekoppeld aan haar goedgekeurd werk- c.q. beleidsplan. Indien een commissie activiteiten ontplooit, zullen de kosten ten laste van het vastgestelde en daarmee toegekende budget worden gebracht. Voor kosten die buiten de vastgestelde begroting vallen, zal de commissie vooraf toestemming moeten vragen aan het Bestuur. Het Bestuur kan overschrijdingen of afwijkingen van de begroting toestaan, doch legt daarover verantwoording af tijdens de ALV.

Door de versobering in het subsidiebeleid en de vermindering aan (sponsor)inkomsten, zullen er keuzes in de begroting gemaakt moeten worden om genoemde doelstelling waar te kunnen maken. Het bestuur zal in de komende beleidsperiode de huidige budgetteringsstructuur aanpassen om meer transparantie mogelijk te maken. Tevens zullen we van de senioren, jeugd- en mini- afdeling een jaarlijkse inspanning verwachten om geld te genereren voor de vereniging en om ook hun zodoende al kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en het samen werken en verenigen.

2.8. Contributie

Bij een vermindering van inkomsten en oplopende kosten is een voor de hand liggende maat-regel om de contributie te verhogen. Het bestuur heeft een benchmark uitgevoerd om te toetsen hoe hoog de contributie van een aantal volleybalverenigingen in de omgeving is. Op grond van deze benchmark blijkt dat wij niet uit de pas lopen t.o.v. de andere volleybal-verenigingen in Enschede. Om onze ambities te kunnen verwezenlijken en een gezond eigen vermogen te blijven waarborgen zullen we aan het begin van deze beleidsperiode de contributiestructuur eenmalig substantieel aanpassen. Het beleid is er wel op gericht om volleybal betaalbaar te houden en zodoende toegankelijk te laten blijven voor iedereen.

2.9. Sponsoring

In 2015 is een Sponsorcommissie samengesteld door het Bestuur. Belangrijk is dat vanaf 2015 met behulp van voldoende vrijwilligers we nog succesvoller worden met sponsoring van onze vereniging. Voor onze kleding- en materiaal sponsort ‘t Hoen Sport tot 2018. Met Bantoe hebben we in elk geval en goede basis gelegd voor de komende jaren waarop we kunnen voortborduren.

Doelstelling is dat de sponsorinkomsten in de komende beleidsperiode verdubbeld worden en dat we een aantal actieve vrijwilligers hebben die hier de kar gaan trekken.

2.9.1. Vrienden van Twente ‘05

Een andere vorm van bekostiging hopen we te realiseren via de Club “Vrienden van Twente ‘05”. Personen of bedrijven worden vriend voor € 25,- per jaar tot wederopzegging. Van het geld van deze club worden verschillende activiteiten en investeringen (mede) gefinancierd voor de Jeugd.

2.10. Opleidingen Trainer/scheidsrechter

Twente ‘05 bevordert het volgen van opleidingen voor trainers en scheidsrechters vanuit de eigen vereniging. De kosten die hiermee gemoeid zijn kunnen vergoed worden als deelname aan de opleiding is goedgekeurd door het Bestuur en in veel gevallen is de hoogte van de vergoeding gemaximeerd aan Nevobo prijzen. Op dit moment (april 2018) is het aantal scheidsrechters die beschikbaar zijn vanuit eigen verenging onvoldoende. Dit komt ook mede doordat de Nevobo haar te kort aan scheidsrechters doorschuift naar de volleybalverenigingen. Om te voorkomen dat in de komende beleidsperiode wedstrijden in competitieverband niet kunnen worden gespeeld door een tekort aan scheidsrechters is het noodzakelijk om scheids-rechters op te leiden. De coördinatie hiervan is belegd bij de Verenigingsscheidsrechtercoördinator (VSK).

Alle A&B jeugdleden worden verplicht een fluitbewijs te halen en dienen als Teamtaken ook wedstrijden bij jongere jeugd te fluiten. Mogelijk dat op termijn hiervan een aantal doorstromen naar het niveau van regioscheidsrechter.

Daarnaast wordt elk team dat 1e klasse of hoger speelt, verplicht om minimaal 1 (bij voorkeur 2) regioscheidsrechters te leveren. Voor het overige zal de VSK een actief beleid voeren om zowel binnen als buiten de vereniging voldoende scheidsrechters op niveau te verkrijgen en dat optioneel ook nog af te dekken door samenwerking met verenigingen in de regio.

Het beleid van onze vereniging is dat wij trainerscursussen faciliteren en ook betalen. Voorwaarde is dat een trainer die op onze kosten een opleiding volgt zich voor 3 jaar als trainer aan onze vereniging verbindt. Als men eerder vertrekt dient men naar rato de kosten terug te betalen.

 

3. Organisatie

3.1. Inleiding

De organisatie van de vereniging zal in de komende beleidsperiode enigszins wijzigen. Om dit inzichtelijk te maken, zal er in de loop van 2018 een organogram opgesteld worden. Hieruit is dan duidelijk te herleiden welke commissies er zijn en hoe deze zijn vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. De vereniging zal in de komende beleidsperiode zodanig worden ingericht, dat het voldoende effectief en slagvaardig is. Door deze nieuwe organisatiestructuur willen we er voor zorgen dat commissies binnen de beleidskaders autonoom kunnen functioneren, ondersteund door het Bestuur e/o de technisch coördinator. Daarnaast hopen en verwachten we dat er meer mensen zullen opstaan om hun steentje bij te dragen door zitting te nemen in een commissie of zich anderszins als vrijwilliger te activeren. We zullen onze ambities immers Samen moeten verwezenlijken!

3.2 Organogram

(Verouderde versie Organogram)

Organogram