Op dinsdag 26 september heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Belangrijkste bespreekpunten betroffen benoeming nieuwe bestuursleden en het financiële resultaat van het vorige seizoen inclusief een verslag van de kascontrole.

Verslag ALV 26 september 2023

Na opening van de vergadering werd vastgesteld dat de opkomst te laag is voor een ALV, de vergadering is verder gegaan als een Buitengewone ledevergadering (BLV).


De belangrijkste punten van de vergadering waren:

Mededelingen

  • Peter Jan Tuil is na een lang ziekbed overleden. Hij heeft een aantal teams getraind en gecoacht.
  • Eindelijk is er overeenstemming tussen de gemeente/Sportaal, de Novebo en Twente '05 m.b.t. de professionele kracht. Per 1 oktober start Ezam Mousavi. Hij wordt aangenomen door Sportaal.
  • Se Pathmoshal wordt dit seizoen verduurzaamt/verbouwd. Dit zal tot enig overlast zorgen.

 

Benoeming bestuursleden

Henk Dost en Ellen Liefaard hebben hun termijn van 3 jaar er opzitten en stellen zich voor nog 1 termijn beschikbaar. Norbert de Beer wordt herbenoemd als Algemeen Bestuurslid nu Johnny Wiersma penningmeester is geworden.

 

Jaarrekening 2022-2023 + verslag kascommissie

Afgelopen seizoen was er uiteindelijk een tekort van € 2500. Inclusief een aantal aanbevelingen heeft de kascommissie geadviseerd om de jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 

 

(Het volledige verslag van de ALV is te downloaden via deze link)