Op dinsdag 14 september heeft er een Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Voor het eerst weer op locatie in Sportcafé Pathmos. Belangrijkste bespreekpunten betroffen de financiën.

Verslag ALV 14 september 2021

Mededelingen

  • We hebben veel nieuwe aanstormers (mini's) en hebben nu een instroomgroep bij de seniorenrecreanten (mix2) en bij de jeugd (nog samen met MC2). Alle teams zitten zo'n beetje vol. Het is nog een puzzel om nieuwe leden op het juiste niveau in te delen; 
  • Vrijdag 17 september 2021 zal er een workshop gegeven worden door Matthijs Hasselerharm over het fluiten van wedstrijden. Wat doet een scheidsrechter voor, tijdens en na de wedstrijd. Het komt allemaal aan bod.
  • Niet alle pasjes zijn ingeleverd, wat wel is binnengekomen is door de ledenadministratie verdeeld onder de teams. Door de overgang naar het nieuwe DWF-systeem van de Nevobo in november, zullen er geen nieuwe pasjes meer worden uitgegeven;
  • Diekman-Oost wordt een multifunctioneel park. We hebben als bestuur besloten dat als het blijft zoals het nu is, dus met zo'n 3 velden dat het onder de vlag van Twente05 kan blijven. Als het groter gaat worden, zal gekeken worden of er een aparte stichting of iets dergelijks kan komen


Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 20-05-2021

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.  
Er kwam nog een nagekomen vraag: Wordt EHBSO nog een keer gegeven? Ja, deze willen we ook dit jaar weer aan de trainers aanbieden. 


Vacatures binnen de vereniging

  • Penningmeester en boekhouding: Op dit moment hebben we een aantal vacatures, waaronder een penningmeester en een boekhouder. Norbert heeft deze taken tijdelijk overgenomen. We hopen binnenkort de boekhouding op een eenvoudigere manier te kunnen inrichten. Vraag is of iemand dit wil gaan doen. Voor de boekhouding zoeken we wel iemand met enige ervaring.
  • Verenigingsscheidsrechtercoördinator (VSK): Deze moet ervoor zorgen dat er bij elke wedstrijd een scheidsrechter is. We hebben voldoende scheidsrechters voor de regio.
  • Lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie: Dit jaar hebben Carola van Sark en Joyce Berger het gedaan. Joyce Berger wil ook het jaar 2020-2021 controleren. We zoeken nog een plaatsvervanger, daarnaast wordt door Norbert Carola gevraagd of zij het wil blijven doen. Het kost ongeveer een middag per jaar.
  • Trainers: we zoeken nog een trainer voor de beginnersgroepen voor de mini's, jeugd en voor de recreanten mix. Nieuwe trainers krijgen een cursus om de trainingen te geven. Deze wordt betaald door de vereniging.
  • Wedstrijdsecretaris: De vacature voor de wedstrijdsecretaris is ingevuld door Peggy te Riet.


Verklaring kascontrolecommissie 2019-2020

De kascontrole is uitgevoerd op 3 juni 2021, dit is door omstandigheden laat gebeurd. Normaal zou dit veel eerder gebeuren (vóór de ALV).  
  
Het verslag van de kascontrolecommissie werd gedaan door Joyce Berger. Het bestuur kan zich op sommige punten vinden in de bevindingen en adviezen van de kascontrolecommissie in het verslag en geeft aan dat het noodzakelijk is dat er een penningmeester is die dit op kan pakken. Die is nu niet te vinden. Er volgende discussie of wel of niet het penningmeesterschap willen uitbesteden. Dit brengt hoge kosten met zich mee wat weer consequenties zal hebben op de contributie. Het bestuur geeft aan dat ze het probeert te regelen. Daarvoor nogmaals een oproep aan alle leden of zij iemand weten die penningmeester kan zijn voor de vereniging.  

Besloten is dat het bestuur voor 1 december 2021 zoekt of er binnen de vereniging een penningmeester is en zoekt uit wat de kosten zijn als de vereniging hiervoor iemand inhuurt.


Goedkeuring herziene Jaarrekening 2019-2020

Als gevolg van een aantal opmerkingen tijdens de kascontrole over het seizoen 2019-2020 diende de jaarrekening herzien te worden. Door de aanpassingen is het batig saldo € 18.530,40. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve. 
 
Vermogen is op dit moment € 34.332,82. Het advies van de Nevobo is dat er een bedrag ter hoogte van de kosten van 2-3 maanden gereserveerd moet worden, voor Twente'05 komt dit op ongeveer € 25.000. 


Goedkeuring Jaarrekening 2020-2021 inclusief contributieteruggave i.v.m. corona

Helaas zijn nog niet alle boekingen over het seizoen 2020-2021 uitgevoerd. De jaarcijfers over 2020-2021 zijn nog niet geheel compleet, daarnaast dient er nog een controle plaats te vinden door de kascontrolecommissie. De penningmeester presenteerde de voorlopige cijfers.

Het valt op dat er geen geld is binnengekomen van sponsoren. Dit komt omdat we gezien Corona geen geld hebben gevraagd aan de sponsoren. Er zijn geen wedstrijden geweest, waardoor we ook geen gesponsorde shirts aan hebben gehad. Daarnaast is er geen sponsorcommissie waardoor er ook geen nieuwe sponsoren zijn gekomen.

De boekhouding wordt zsm in orde gemaakt en op een extra BLV in december wordt de definitieve jaarrekening gepresenteerd.

Afwikkeling besluitvorming Corona 
Er is gekeken naar de kosten die nog over 2020-2021 in rekening worden gebracht.  
Er zal een batig saldo van ongeveer € 9.000 zijn. Als dit verdeeld wordt over de 250 leden van seizoen 2020-2021 zal dit neerkomen op € 36,00 per lid. In de vorige ALV is afgesproken dat er geen verschil gemaakt wordt tussen junioren, mini's en senioren.

De ALV gaat akkoord met de teruggave van € 36,00 aan de leden die lid waren in het seizoen 2020-2021.


Goedkeuring begroting 2021-2022

De penningmeester presenteerde de begroting van seizoen 2021-2022. Een opvallend puntje was dat er minder kosten begroot zijn aan trainers. Dit komt doordat er minder (hoog) gediplomeerde trainers zijn en iets minder teams.

Naar aanleiding van ons hoge (weerstands)vermogen volgt er een discussie over de hoogte van de discussie voor komend seizoen. Er worden een drietal opties genoemd om hier mee om te gaan. Uiteindelijk komt de ALV tot het besluit om de contributieverhoging die was besloten tijdens de ALV in mei 2021 terug te draaien. We handhaven voor het komende seizoen dus de contributie van vorig seizoen. De ALV keurt de begroting verder goed inclusief de wijziging van de lidmaatschapsinkomsten.


Na de rondvraag en sluiting nodigde de voorzitter iedereen uit voor een drankje.

 

(Het volledige verslag van de ALV inclusief verslag van de kascontrolecommissie te downloaden via deze link)