Op donderdag 20 mei heeft er een online Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Voor veel leden is de belangrijkste beslissing 'geld terug en deze zomer doortrainen'.

Verslag ALV 20 mei 2021

Geld terug en doortrainen

Dat is de uitkomst van de op 20 mei 2021 georganiseerde Teams ALV van Twente ´05. Maar liefst 25 leden en ouders waren aanwezig bij de vergadering. Helaas konden enkele leden om technische redenen niet meepraten. Desondanks was de ALV goed bezocht wat ons betreft.

Even werd men bijgepraat over ons nieuwe beachvolleybalterrein volgend jaar aan de andere kant van het Diekman, dan Oost. We zullen ons in de volgende vergadering moeten beraden of we deze accommodatie als vereniging willen huren of dat we daarvoor een apart vereniging of stichting maken. De Nevobo vroeg of er nog dames en heren mee zouden willen doen aan een mastercompetitie. En dan het feit dat volgende week de trainingen weer binnen zullen worden gehouden.

Vacatures binnen de vereniging

Hoewel we goede inzet van vrijwilligers hebben zijn er op cruciale punten toch vacatures. Het penningmeesterschap werd tijdelijk ingevuld door Norbert de Beer. De vergadering benoemde hem nu definitief als penningmeester, maar hij ambieert deze niet. Kandidaten kunnen zich bij hem melden. Dat geldt ook voor het wedstrijdsecretariaat en de VSK. Zonder deze taken kunnen wedstrijden niet plaatsvinden. Het vele werk bij deze functie ligt vooral aan het beging van de 1e en de 2e helft van het seizoen en mogen ook samen worden ingevuld. Ondersteuning wordt nog gezocht bij een boekhoudkundige medewerker en wat commissies. Samen mag het toverwoord zijn bij de invulling. Er is informatie over de vacatures beschikbaar.

Prognose en financieel resultaat 2020-2021

Nu dit moeilijke jaar bijna achter de rug is kunnen we de balans gaan opmaken. Al eerder inden we de 3e termijn niet en evenals geen shirtgelden. Goed zicht op alle kosten ontbrak ons door alle onzekerheden rondom Covid-19 en de (on)mogelijkheden om te volleyballen. Maar er is wel contributie betaald. Trainingen hebben deels of maar zeer beperkt doorgang gehad. Alternatieven zijn gezocht. Hoe gaan we  hier mee om en hoe sluiten we af.  Uiteindelijk houden we geld over. Er waren 3 opties voor de besteding van dit geld. Ook waren combinaties mogelijk.

  1. Restitutie contributie lopend jaar
  2. Uitstel contributieverhoging komend seizoen
  3. Extra training nu en in de zomervakantie in de zaal

Ons beperken tot een eindafrekening van dit seizoen (a) in combinatie met nog de gehele zomer trainen in de zaal (c) leek de vergadering de beste optie. Zo werd besloten. De kosten van de zaaltraining wordt brengen we in mindering op het positieve resultaat en daarna wordt het resterende bedrag gedeeld door het aantal leden en daarna terugbetaald.

Contributie seizoen 2021-2022

Nu dus besloten was om het positieve saldo geheel terug te betalen aan de leden en niet deels te reserveren voor de tariefstijging werd de nieuwe contributie vastgesteld. Gezien de stijging van Sportaal en de Nevobo werd dit 2%. De penningmeester maakt de nieuwe contributies binnenkort bekend.

Professionalisering

Ondersteuning en nog beter laten functioneren van vrijwilligers is de opdracht van een aan te stellen professionele kracht bij onze vereniging. Daarnaast nieuw aanbod aanboren en omliggende vereniging helpen. Samen met de Nevobo, Sportaal en de Gemeente  Enschede willen we de schouders er onder zetten. De belangrijkste bijdrage in kosten wordt door onze partners geleverd.  Wij zullen  het restant moeten betalen. Dat kan in de loop van de jaren resulteren in een contributieverhoging. De vergadering gaat akkoord en ondersteunt de inzet.

Wijziging statuten

De  nieuwe wet toezicht bestuur rechtspersonen verplicht ons maatregelen te treffen over de bestuurssamenstelling. Dit zal bij de notaris in de statuten moeten worden vastgelegd. De vergadering gaat akkoord.

Rondvraag en sluiting

In de rondvraag wordt gewezen op het feit dat ieder team 50 euro kan besteden aan een teambuildingsactiviteit en dat binnenkort ieder team een mail kan verwachten over de openstaande  functies binnen de vereniging.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit de vergadering.