De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF (waaronder de Nevobo).

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

 

Een veilig sportklimaat, daar zorgen we samen voor!

Binnen een sportvereniging wil iedereen zich prettig en vertrouwd voelen. De zorg voor een veilige omgeving is daarin van belang. Als vereniging streven we samen met sporters, trainers, coaches, bestuurders en ouders naar een klimaat waar sporters tot hun recht kunnen komen. Hierbij hoort ook het nemen van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen. En daarnaast is het van belang als vereniging goed voorbereid te zijn om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen.

Daarom hebben wij de Commissie Sociale Veiligheid.

In deze commissie zitten de volgende leden:

 • Maartje Jansink – Vertrouwenscontactpersoon (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Marjo Evers – Klachtenfunctionaris (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is binnen Twente’05 het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij informeert over de procedures en mogelijke vervolgstappen of verwijst door naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van de Nevobo of het NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.

Heb je zelf te maken met ongewenst gedrag?
Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon.


Meer informatie over een veilig sportklimaat is te vinden op: www.centrumveiligesport.nl.

 

Meldpunt Seksuele Intimidatie

Ben je in een situatie van seksuele intimidatie terechtgekomen? Vanuit de gemeente is er het meldpunt seksuele intimidatie waarbij zij jou kunnen helpen met professionele ondersteuning en advies. Gaat naar https://www.meldseksueleintimidatie.nl/gemeente-enschede/ voor meer informatie.